VINACF PROHỖ TRỢ CFVTC


G
N
I
D
A
O
L

XP/VISTA/7/8/8.1/10THÔNG BÁO: SV2: BÁO LỖI HACK TẠI HTTP://FACEBOOK.COM/VINACFPRO !!!
25
VINACF PRO 1215 - (27/04/2016)
VN
150
https://raw.githubusercontent.com/vinacf001/vinacf/master/|https://raw.githubusercontent.com/vinacf001/vinacf2/master/|http://load.vinacf.info/VINACF/|http://data.vinacf.info/|http://sites.google.com/site/fdfasdfasdfasdf/
VINACF.DAT
39C743370B96923FB1C66F782BB72F6B275EB831
25||1508,14||1223,426||1659,6||1660,7||1668,50||1669
1||45,41||45,2||50,42||50,3||17,43||17
http://www.linkbucks.com/nrOr
http://www.vinacf.info/wait.html